Loading
Header Image
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับผู้ผ่านการอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
watermark

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับผู้ผ่านการอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม BB203 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยเปิดเผยว่า วิสัยทัศน์และเป้าหมายของกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่จะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “การดำเนินงานของกองทุนฯ ที่ผ่านมา “คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการ ที่ขอรับการส่งเสริมสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 10 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมกว่า 150 ล้านบาท” ซึ่งการดำเนินการต่อไปโครงการที่ผ่านการอนุมัติจะต้องทำสัญญาการรับทุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน กองทุนฯ จึงได้เชิญผู้ผ่านการอนุมัติโครงการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อสื่อสารให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการรับทุน เพื่อเน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน 

นางวรรณพรฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยยึดหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จของโครงการจะช่วยให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมดิจิทัลที่มีศักยภาพ สนับสนุนการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดเป็นเทคโนโลยีและการพัฒนาดิจิทัลในทุกมิติ สร้าง Ecosystem เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของนวัตกรรมดิจิทัล รองรับ Digital Disruption ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งช่วยส่งเสริม KPI ด้านดิจิทัลของประเทศ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage