Loading
Banner
BREAKING NEWS
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1 นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผช.รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อเก็บข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดกองทุนดิจิทัล) ครั้งที่ 4/2564 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล โดยมีประเด็นการพิจารณาตรวจรับ งานและการใช้จ่ายเงิน ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายกรัฐมนตรี ป็นประธานกรรมการ นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อเก็บข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับผู้ผ่านการอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 5/2564 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 4/2564 การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 4/2564

      ขอรับทุนส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรอบนโยบาย
การให้ทุน
กรอบนโยบายการให้ทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วิธีการสมัคร
ขอรับทุน
รายละเอียด /
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

ตามระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 ผู้มีสิทธิในการขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และพัฒนาจากกองทุนมี 3 ประเภท ได้แก่

  หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ หน่วยงานอื่นของรัฐ และคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการใดๆ ที่ ใช้ประโยชน์จากดิจิทัล

  เอกชน ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลจะต้องมีสัญชาติไทย และองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์

  บุคคลทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาและเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของวิชาหรือคณะในสถานศึกษา โดยให้แสดงความจำนงต่อสถานศึกษาของตน เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่อไป) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก (เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต และไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

ทั้งนี้ ผู้ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา จะต้องมีความรู้ความสามารถ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับให้แก่สำนักงาน ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ดำเนินโครงการที่ผิดสัญญาของกองทุนหรือผู้ทิ้งงานภาครัฐ และไม่เป็นกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาคณะทำงานของกองทุนฯ

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีกองทุนฯ
ถาม-ตอบ
งานกองทุน

คำถาม ใครที่ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้บ้าง
คำตอบ
หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไป โดยกองทุนจะมุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาดิจิทัลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะ ไม่เป็นการแสวงหากำไร และไม่เป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน รวมถึงให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลฯ 


คำถาม ปี พ.ศ. 2566 กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีกรอบนโยบายในการสนับสนุนเงินทุนอย่างไรขอรับการสนับสนุนอะไรได้บ้าง
คำตอบ ในปี พ.ศ. 2566 กองทุน มีกรอบนโยบายในการสนับสนุนเงินทุน จำนวน 4 ด้าน ดังนี้
              ด้านที่ 1 Digital Manpower
              ด้านที่ 2 Digital Agriculture
              ด้านที่ 3 Digital Technology
              ด้านที่ 4 Digital Government 

คำถาม ระยะเวลาการขอรับการสนับสนุน 
คำตอบ กองทุนจะเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มีความประสงจะขอรับการส่งเสริม สนับสนุนจากกองทุน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 


คำถาม มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนอย่างไร 
คำตอบ กองทุนจะพิจารณาจัดสรรทุนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ บนพื้นฐานลำดับความสำคัญ อาทิ ความเป็นไปได้และความยั่งยืนของโครงการ ความคุ้มค่าต่อต้นทุนที่จ่ายไป ผลงานที่ได้รับต้องมีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติที่จะได้รับ


คำถาม หากต้องการเสนอข้อรับทุนจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ สามารถติดตามรายละเอียดการขอรับทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ defund.onde.go.th หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-141-7575

ข่าวสารกิจกรรมสำคัญ
image
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการผู้รับทุนกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2566 (กองทุนดีอี) โดยมีนายวัลลภ รุจิรากร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมด้วยนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงานและแถลงผลการดำเนินงานในภาพรวมของการให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ตลอดจนผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Video Multimedia
Digital Books
ข่าวสารอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศกองทุนฯ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด
image
image
image