Loading
Header Image
แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดระบุข้อมูล

โปรดระบุข้อมูล

โปรดระบุข้อมูล


โปรดระบุข้อมูล

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ

โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล

ด้านคุณภาพจากการให้บริการ

โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล

ด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการโดยเน้นด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ