Loading
Header Image
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 4/2564
watermark

      วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

      โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาโครงการที่ขอรับสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรา 26(3)  และพิจารณาการเสนอขอแก้ไขสัญญารับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือและรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุนฯ ตามมาตรา 26 (1) (2) ได้แก่ โครงการที่ได้รับทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 โครงการที่ได้รับทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และ 2 รวมทั้ง รับทราบผลการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองกองทุนฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 และโครงการที่มีปัญหาตามมติการประชุมอนุกรรมการติดตามประเมินผล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage