Loading
Header Image
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
watermark

ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนฯ แล้ว โดยมีประกาศสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 41 โครงการ 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนทราบเป็นหนังสือ โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลอนุมัติแล้ว ให้ทำสัญญาหรือข้อตกลงตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดภายในสิบห้าวันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ในกรณีที่ไม่มาทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในกำหนดเวลาข้างต้น ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์


หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการ วันที่แผยแพร่ 3/10/2565 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการพิจารณาโครงการ วันที่แผยแพร่ 3/10/2565 ดาวน์โหลด


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage
Website Policy l Privacy Policy l Security Policy l Disclaimer l ข้อกำหนดการใช้ Cookies l แผนผังเว็บไซต์
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
จำนวนการเข้าชม : 156,196