Loading
ทำเนียบผู้บริหารกองทุน
watermark

นายภุชพงค์ โนดไธสง
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ผู้บริหารกองทุนฯ)

นางสาววรรณศิริ พัวศิริ
ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายภุชพงค์ โนดไธสง
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ผู้บริหารกองทุนฯ)

นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์
ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ผู้บริหารกองทุนฯ)

นางสาวดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน์
ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ผู้บริหารกองทุนฯ)

นางสาวปัทมาวดี พงษ์สวัสดิ์
ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางปิยนุช วุฒิสอน
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ผู้บริหารกองทุนฯ)

นายธเนศ วิริยะจิตต์
ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ผู้บริหารกองทุนฯ)

นายกฤษณพล วุฒิจันทร์
ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางอังคณา วงษ์ประเสริฐ
ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage