Loading
Header Image
คลินิกกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคใต้) ครั้งที่ 3
watermark

​     กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดงานสัมมนา คลินิกกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคใต้) ครั้งที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
​     โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา โดยมีนางสุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “ภาพรวมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” การบรรยายเรื่อง “การยื่นเสนอขอรับทุน การพิจารณาข้อเสนอการกลั่นกรองโครงการ และการลงนามในสัญญา” และการบรรยายเรื่อง “เขียนข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม อย่างไรเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” นอกจากนี้ผู้บริหารกองทุนฯ ได้เยี่ยมชมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้แก่ โครงการการพัฒนาระบบตรวจจับแกนไม้บนภาพหน้าตัดท่อนซุงไม้ยางพาราโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกและเชื่อมต่อกับระบบในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราพัฒนาโดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับทุนซึ่งได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาในส่วนของการประมวลผลเพื่อตรวจจับแกนไม้โดยอัตโนมัติให้มีความถูกต้องและแม่นยำจนสามารถนำไปเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติในส่วนอื่น ๆ ของการตัดท่อนซุงเป็นแผ่นไม้แปรรูปที่มีจำนวนแผ่นต่อท่อนซุงมากที่สุด ขนาดของแผ่นไม้โตที่สุด เนื่องจากจำนวนและขนาดเป็นตัวกำหนดราคาของการแปรรูปท่อนซุง รวมถึงควบคุมความสูญเสียของไม้ยางพาราให้มีมูลค่าต่ำเพื่อใช้ทำเชื้อเพลิงน้อยที่สุด อันเป็นการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปท่อนซุง โดยประโยชน์ทางตรงผู้วิจัยได้ขยายขนาดของระบบเพื่อใช้งานจริงในสายการผลิตของโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา เป็นการสนับสนุนให้โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น นอกจากนี้นักวิจัยได้พัฒนาโมเดลของปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเฉลียวฉลาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนประโยชน์ทางอ้อมโครงการนี้ได้ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราในระดับสากล อีกทั้งยังสามารถคงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าของกิจการโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราของผู้ประกอบการชาวไทย ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โครงการนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อวงการแปรรูปไม้ยางพาราแล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาอัลกอริทึมจากการตรวจจับไส้ไม้ ไปใช้ในงานการตรวจจับจุดใด ๆ เช่น การตรวจจับดวงตาและรูม่านตา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในวงการแพทย์ที่มีส่วนช่วยในการลดระยะเวลาการวินิจฉัยของแพทย์ เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยตรวจจับโรคตาเข กลุ่มโรคต้อ เป็นต้น
​     สัมมนาคลินิกกองทุนฯ จัดขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ต้องการให้ทุนสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไร ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้รับทราบแนวทางและขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ยังให้คำปรึกษาในการเขียนข้อเสนอโครงการขอรับทุนและการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สนใจซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนสำคัญในการใช้องค์ความรู้ในการนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำพาประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบต่อไป โดยจะมีการจัดสัมมนาคลินิกกองทุน อีกสองครั้ง ที่จ.ขอนแก่น และจ.กรุงเทพมหานคร
​     ปัจจุบันกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หน่วยงานหรือผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบทางเว็บไซต์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://defund.onde.go.th หรือ โทร.02-142-7575 / เฟซบุ๊ก เพจ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม www.facebook.com/defundth


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage
Website Policy l Privacy Policy l Security Policy l Disclaimer l ข้อกำหนดการใช้ Cookies l แผนผังเว็บไซต์
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
จำนวนการเข้าชม : 156,196