Loading
Header Image
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2566
watermark

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2566
       เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุนฯ โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การใช้จ่ายเงิน 
ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
และพิจารณาโครงการพัฒนากลไก
การสร้างฐานข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่ของระดับความพร้อมอุตสาหกรรมตามแนวคิด Industry 4.0 ด้วยเครื่องมือชุดดัชนีชี้วัดสำหรับประเทศไทย พร้อมรับทราบคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุนฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage
Website Policy l Privacy Policy l Security Policy l Disclaimer l ข้อกำหนดการใช้ Cookies l แผนผังเว็บไซต์
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
จำนวนการเข้าชม : 156,196