Loading
Header Image
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2566
watermark

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน

     การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ โดยการประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ พิจารณาการเสนอขอแก้ไขสัญญาโครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือ และรับทุนอุดหนุน การวิจัยและพัฒนาจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน ฯ ตามมาตรา 26 (1) (2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 และ การรับทราบผลการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


image รูปภาพ
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2566


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage