Loading
Header Image
สดช. จัดประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
watermark

สดช. จัดประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

       เมื่อวันที่ (24 กุมภาพันธ์ 2566) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาของโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และผู้แทนจากกองต่างๆ ในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ณ ห้องประชุม ONDE-1 ชั้น 9 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

       การประชุมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทบทวน พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย เพื่อวิเคราะห์กฎเกณฑ์ของกองทุนอื่น ๆ ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกัน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 กองทุน และแนวทางการบริหารกองทุนหมุนเวียน รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนระเบียบบริหารกองทุนฯ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ตลอดจนวิเคราะห์การจัดทำประกาศบริหารทรัพย์สินทางปัญญาฯ และการจัดทำข้อเสนอแก้ไขต่อสัญญารับทุนฯ


image รูปภาพ
ภาพประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภาพประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภาพประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภาพประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภาพประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภาพประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภาพประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภาพประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภาพประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภาพประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage
Website Policy l Privacy Policy l Security Policy l Disclaimer l ข้อกำหนดการใช้ Cookies l แผนผังเว็บไซต์
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
จำนวนการเข้าชม : 156,196