Loading
Header Image
การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
watermark

การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

       วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีการประชุมวิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ตามกรอยนโยบายทั้ง 4 ด้าน โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการรับทราบคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 6/2565 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้ง รับทราบผลการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผลการตรวจสอบแบบคำขอ ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง และแนวทางการพิจารณาและแผนดำเนินงานของคณะทำงานวิเคราะห์โครงการด้าน Digital Agriculture, Digital Technology, Digital Manpower และDigital Government


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage
Website Policy l Privacy Policy l Security Policy l Disclaimer l ข้อกำหนดการใช้ Cookies l แผนผังเว็บไซต์
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
จำนวนการเข้าชม : 156,196