Loading
Header Image
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2566
watermark

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2566

       วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญ ได้แก่ การพิจารณาขอแก้ไขสัญญา การส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือและรับทุนอุดหนุน การวิจัยและพัฒนาจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมรับทราบการดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานให้ผู้รับทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัล ฯ และรายงานการลงพื้นที่ (Site Visit) ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


image รูปภาพ
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2566
ภาพประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2566


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage
Website Policy l Privacy Policy l Security Policy l Disclaimer l ข้อกำหนดการใช้ Cookies l แผนผังเว็บไซต์
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
จำนวนการเข้าชม : 156,196