Loading
Header Image
สดช. จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
watermark

สดช. จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

       วันนี้ (24 เมษายน 2566) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะ (Public Hearing) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

       สำหรับการสัมมนาฯ มีการนำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน แนวทางการศึกษาโครงการ ข้อสังเกตและข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขระเบียบการบริหารกองทุนฯ ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขแบบสัญญาโครงการฯ รวมทั้งมีการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทุนฯ ในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


image รูปภาพ
ภาพประกอบการจัดสัมมนา
ภาพประกอบการจัดสัมมนา
ภาพประกอบการจัดสัมมนา
ภาพประกอบการจัดสัมมนา
ภาพประกอบการจัดสัมมนา
ภาพประกอบการจัดสัมมนา
ภาพประกอบการจัดสัมมนา
ภาพประกอบการจัดสัมมนา
ภาพประกอบการจัดสัมมนา


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage
Website Policy l Privacy Policy l Security Policy l Disclaimer l ข้อกำหนดการใช้ Cookies l แผนผังเว็บไซต์
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
จำนวนการเข้าชม : 156,196