Loading
Header Image
สดช. โดยกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ จัดประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2566
watermark

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านสื่อการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย พร้อมด้วย นายวิริยะ มงคลวีราพันธ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนางสาววรรณศิริ พัวศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เข้าร่วมด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับทุนจากกองทุนดีอี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้ง 22 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงินในการสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 2,200 ล้านบาท ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การทำข้อตกลงและสัญญารับทุน” และ “การดำเนินการตามสัญญารับทุน การติดตามประเมินผลโครงการ และข้อพึงปฏิบัติในการบริหารโครงการตามสัญญารับทุน” เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการให้ทุนสนับสนุนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. Digital Manpower “การพัฒนาบุคลากรดิจิทัล” 2. Digital Agriculture “เกษตรดิจิทัล” 3. Digital Technology “การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล” และ 4. Digital Government “การส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล” ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามบทบาทของกองทุนดีอี โดยโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุน จะเป็นการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป

#สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคมแห่งชาติ

#สดช

#กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage