Loading
Header Image
สดช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2/2567
watermark

สดช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2/2567
วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2567) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย และนายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนางสาววรรณศิริ พัวศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ONDE-1 ชั้น 9 สดช.
โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในอนาคตของโครงการที่คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลได้มีข้อสังเกตจากการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรา 26 (1) (2) และการติดตามและประเมินผลโครงการตามมาตรา 26 (3) และ (4) ตลอดจนผลสรุปการลงพื้นที่ (Site Visit) ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนดีอี

#สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคมแห่งชาติ

#สดช

#กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage