Loading
Header Image
สดช. ลงพื้นที่นครพนม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนดีอี 2 โครงการ
watermark

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2567) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาระบบบริหารการรักษาพยาบาลแบบบูรณาการระบบแพทย์ในพื้นที่ห่างไกล สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ 2) โครงการพัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โดยใช้รถโมบายสโตรคยูนิตเชื่อมต่อกับระบบปรึกษาทางไกลและการส่งต่อผู้ป่วยแบบครบวงจรสำหรับทุกคน โดยมีนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย พร้อมด้วยนางสาวพรพรรณ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศแห่งชาติ นางสาววรรณศิริ พัวศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางพุทธรักษา แดงรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ตลอดจนคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ สดช. ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม

สำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารการรักษาพยาบาลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแพทย์ทางไกล (Telehealth) ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการพัฒนาระบบบริหารการรักษาพยาบาลภายในโรงพยาบาล เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติการรักษาของผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลกับสถานพยาบาลในเครือข่ายที่เกี่ยวของ และเป็นการจัดทำเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลให้แก่ประชาชน

ในส่วนของโครงการพัฒนาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบที่ใช้ในการรักษาบนรถโมบายสโตรคยูนิต รวมทั้งระบบการปรึกษาทางไกลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผ่านระบบ Telestroke ให้กับพื้นที่เป้าหมายใน 5 จังหวัดนำร่อง คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราชบุรี กรุงเทพมหานคร เชียงราย และนครพนม และพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลทางการแพทย์ก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล หรือหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่บริการ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรูปแบบนำร่องในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการ ระดับที่ปรึกษา เพื่อสามารถให้บริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยครอบคลุมพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ

#สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคมแห่งชาติ

#สดช

#กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage