Loading
Header Image
สดช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ.นครพนม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
watermark

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สดช. ได้ดำเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยจัดตั้งอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น วัด มัสยิด โรงเรียน สถานที่ราชการในท้องถิ่น และชุมชนที่เหมาะสม กระจายอยู่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 2,222 แห่ง เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนให้สามารถสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งยังเป็นการขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งทางด้านข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีไปสู่ส่วนท้องถิ่น ลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและให้ประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงการบริการภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันยังเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมการสร้างอาชีพค้าขายออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยมีการเปิดให้บริการถ่ายรูปสินค้าให้กับประชาชนที่สนใจนำสินค้าในชุมชนไปค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com

#สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคมแห่งชาติ

#สดช

#กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage