Loading
Header Image
สดช. ลงพื้นที่สงขลา ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนดีอี
watermark

วานนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย พร้อมด้วย นางสาววรรณศิริ พัวศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ตลอดจนคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สดช. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับแลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ข้อมูลทางด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับบริการทางสาธารณสุข สำหรับสถานพยาบาลขนาดต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการพัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลสุขภาพของหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานข้อมูลสุขภาพระดับนานาชาติ HL7 FHIR รวมถึงพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยพัฒนาต้นแบบจากข้อมูลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังพัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ และการใช้งานข้อมูลสุขภาพ สำหรับผู้รับบริการและบุคลากรทางสาธารณสุขในสถานพยาบาลด้วย

#สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

#สดช

#กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage