Loading
Header Image
กองทุนดีอี จัดอบรมให้ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร เตรียมความพร้อมการวิเคราะห์โครงการ ปีงบประมาณ 2567
watermark

วันนี้ (1 มีนาคม 2567) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) เพื่อเตรียมความพร้อมการวิเคราะห์โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย นายวิริยะ มงคลวีราพันธ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาววรรณศิริ พัวศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ และบุคลากรของกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วม ณ โรงแรม เซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า สดช. มีภารกิจสำคัญในการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 4 ประการ ประกอบด้วย 1) ประเทศไทยมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในระดับโลก เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตและมีความเชื่อมโยงกันทั้งภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และในโลกดิจิทัล 2) ประเทศไทยเป็นสังคมคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 3) ประเทศไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ 4) ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมีภาครัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งนโยบายและแผนฯ ดังกล่าว สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดสรรทุนต่าง ๆ ของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ ทั้งในการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ การสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการวิเคราะห์โครงการ หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ รวมถึงการติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการ โดยเน้นย้ำบุคลากรของกองทุนฯ จำเป็นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ ภารกิจ ความสำคัญและบริบทในภาพรวมของกองทุนฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่การทำงานของตนเอง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้โครงการที่ได้รับการจัดสรรเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนกับประชาชนและสังคมต่อไป” นายภุชพงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

#สดช

#กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage