Loading
Header Image
เลขาธิการ สดช. นำคณะลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนดีอี 2 โครงการ
watermark

เลขาธิการ สดช. นำคณะลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนดีอี 2 โครงการ
 
เมื่อวานนี้ (11 มีนาคม 2567) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำคณะลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการต้นแบบโรงเรือนเพาะชำการเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาเกษตรกรในท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 2) โครงการนำร่องแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย และนางสาววรรณศิริ พัวศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ตลอดจนคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ผู้แทนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และเจ้าหน้าที่ สดช. ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
 
สำหรับโครงการต้นแบบโรงเรือนเพาะชำการเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาเกษตรกรในท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อรูปแบบและแนวคิดของ Smart Farming รวมถึงเป็นการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่เกษตรกรในท้องที่ชุมชน และยังเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรรายใหม่ที่มีศักยภาพและมีความสนใจในการก้าวไปสู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ของท้องที่ชุมชนต่อไป
 
ในส่วนของโครงการนำร่องแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีวัตถุประสงค์ในการสร้างแปลงสาธิตและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเกษตรอัจฉริยะของศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 4 แห่ง และมีแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรจากศูนย์กลาง สำหรับให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ใช้สำหรับการเรียนรู้และทดลองใช้งาน ทั้งยังเป็นการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร ได้อย่างเกษตรกรมืออาชีพ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนมีความตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพ เพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารพิษ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน และลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย

#สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

#สดช

#กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage