Loading
Header Image
สดช. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการให้แก่บุคลาก
watermark

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “วิธีการติดตามและประเมินผลโครงการของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ เทคนิค วิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนดีอี ให้แก่บุคลากรในกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ทราบและพัฒนาทักษะด้านการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย นายวิริยะ มงคลวีราพันธ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาววรรณศิริ พัวศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนดีอี สดช. เข้าร่วมระหว่างวันที่ 22 -23 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

#สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

#สดช

#กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage