Loading
Header Image
สดช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 3/2567
watermark

วันนี้ (27 มีนาคม 2567) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย และนายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนางสาววรรณศิริ พัวศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ONDE-1 ชั้น 9 สดช.

การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแผนการดำเนินงานในอนาคตของโครงการที่คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลได้มีข้อสังเกตจากการลงพื้นที่ (Site Visit) เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) รวมถึงรับทราบสรุปผลการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนดีอี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมาตรา 26 (1) (2) และผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรา 26 (1) และ (2)

#สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

#สดช

#กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage