Loading
Header Image
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
watermark

ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่แผยแพร่ 6/02/2567 ดาวน์โหลด
เอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่แผยแพร่ 6/02/2567 ดาวน์โหลด
TOR โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่แผยแพร่ 6/02/2567 ดาวน์โหลด
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่แผยแพร่ 6/02/2567 ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดในการวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ TOR โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่แผยแพร่ 6/02/2567 ดาวน์โหลด


คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage